Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de webshop toegankelijk via de website https://www.vitae-lommel.com/shop (hierna “Klant”) met  Vitae, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Wanstraat 60, ondernemingsnummer 0698.408.908, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt (hierna “Vitae”). Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de Klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.2. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien Vitae deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.3. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het enkele feit van een aankoop, het plaatsen van een bestelling of door het sluiten van een overeenkomst met Vitae via de webshop, en dit conform de modaliteiten van artikel 10 van de voorliggende algemene voorwaarden.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

Artikel 2: Prijs 

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de Klant.

2.2. Vitae behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. Vitae kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

Artikel 3: Bestelling

De overeenkomst tussen de Klant en Vitae komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen er van aan Vitae wanneer de Klant de hyperlink "Akkoord voor deze bestelling en betaling" aanklikt.

Artikel 4: Betaling

De betaling gebeurt steeds elektronisch via credit of debet kaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betalingsprovider voor de webshop van Vitae is ____, met maatschappelijke zetel te _____, ondernemingsnummer _______.

Artikel 5: Levering

5.1. De aangekochte producten worden geleverd op het door de Klant meegedeelde adres met inachtneming van een maximum termijn van zeven (7) dagen  onmiddellijk na betaling via credit of debet kaart. De hieraan verbonden kosten van levering en transport worden aangerekend aan de Klant.

5.2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vermeld en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. De producten worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake voedselveiligheid geproduceerd, verwerkt en gedistribueerd. In geen enkel geval kan Vitae aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van consumptie van het product na de op het etiket vermelde vervaldatum.

6.2. Vitae is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens opzet en/of grove schuld van Vitae. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de transactie. De Klant vrijwaart Vitae voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

Enkel en alleen Vitae is eigenaar van haar intellectuele eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de website en webshop. Op geen enkel ogenblik worden de intellectuele eigendomsrechten van Vitae overgedragen aan de Klant.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Aangezien de aangekochte producten een beperkte houdbaarheid hebben en/of snel bederven, beschikt de Klant overeenkomstig art. VI 53, 4° WER niet over het recht om de koopovereenkomst te herroepen.

Artikel 9: Overmacht

In situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Vitae niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is Vitae niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van Vitae worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

Artikel 10: Uitdrukkelijke aanvaarding

Het plaatsen van een bestelling bij Vitae via de webshop is enkel mogelijk indien de Klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de Klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding "Akkoord met Algemene Voorwaarden" dienen aan te vinken.

Artikel 11: Klachten

Eventuele klachten dienen Vitae te bereiken door middel van een aangetekende zending aan de maatschappelijke zetel van Vitae binnen een  termijn van x dagen na ontvangst van de levering van de aangekochte producten.

Artikel 12: Gegevensbescherming

Vitae zal, in de mate van het mogelijke, de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren.

De Klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die zij overmaakt aan Vitae werden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.​

Bijgevolg zal de Klant Vitae vrijwaren ingeval deze enige vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens door de Klant werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door Vitae.​

Artikel 13: Toepasselijk recht en rechtsmacht

13.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Vitae en de Klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

13.2. Vitae wenst de Klant in kennis te stellen van het bestaan van het ODR-platform inzake alternatieve geschillenregeling, terug te vinden op http://ec.europa.eu/odr/. Deze vermelding betreft een loutere kennisgeving.

13.3. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

inboxusercartcrossmenucheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram